kredyt pod zastaw nieruchomości

2019-02-06

Kredyt pod zastaw nieruchomości a strategia firmy

Kredyt pod zastaw nieruchomości a podejście systemowe


Podejście systemowe oraz sytuacyjne zwróciło szczególną uwagę na rolę otoczenia w ukształtowaniu rozwiązań organizacyjnych. Zadania oraz funkcje realizowane poprzez organizację stały się wysoce dynamiczne, zmienne i także określane doraźnie, w zależności od wyzwań rynkowych i zachodzących zmian w otoczeniu. Powstawały przeróżne postacie struktur zadaniowych. Taki rozwój tych nowoczesnych koncepcji zarządzania w latach dziewięćdziesiątych XX wieku spowodował bowiem dalszą ewolucję organizacyjnych struktur. Ta właśnie koncepcja odchudzonego zarządzania koncentruje przede wszystkim działalność firmy na procesie stworzenia wartości, a nie na podziale zadań czy specjalizacji stanowisk pracy. Tej filozofii głównie towarzyszy proces przekazywania części działalności przedsiębiorstwa zupełnie na zewnątrz do wyspecjalizowanych firm. Dodatkowo to spowodowało spłaszczenie struktur organizacyjnych, większą decentralizację oraz coraz mniejszą formalizację, scalanie pracy, uniwersalizację stanowisk i pracę zespołową, przy szkoleniu i doskonaleniu swoich kwalifikacji pracowniczych. Reengineering czyli zarządzanie procesowe przyczynił się wówczas do powstania struktur poziomych organizacyjnych , skupionych zazwyczaj na procesach. Wtedy warto jest rozważyć kredyt pod zastaw nieruchomości http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum .


Prowadzone badania dotyczące uwarunkowań w rozwoju koncepcji dalszego doskonalenia, są prowadzone w przedsiębiorstwie produkującym urządzenia elektroniczne, w tym także elementy sterownicze z dekoracyjnymi elementami. Firmy posiadają zatrudnionych ponad dziewięćset pracowników. Od bardzo wielu lat priorytetem w przyjętej strategii firmy są głównie jakość oraz efektywność, które są niezbędne w budowie przewagi konkurencyjnej. Jakościowe cele jest to wzrost wynikający z zadowolenia klientów jak i eliminacja błędów. Zaś poprawa samej efektywności prowadzi do zastosowania działań redukujących koszty produkcji jak i eliminację strat. W 2008 roku zarząd firmy wprowadził decyzję związaną z formalnym wprowadzeniem zasad ciągłego doskonalenia co do zestawu głównych strategicznych celów danej organizacji, tym samym czyniąc właśnie z niej koncepcję zarządzania, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw nieruchomości. Proces ten rozpoczęto od uruchomienia programu działań, który miał na celu doskonalić na poziomie kierowniczym i zespołowym. W kolejnym roku wprowadzono zmiany dotyczące struktury organizacyjnej oraz powołano nową i całkiem niezależną komórkę organizacyjną, której głównym zadaniem miało być zarządzanie wszystkimi działaniami operacyjnego doskonalenia procesów w tym przedsiębiorstwie.


Niezastąpionym elementem systemu jest kontynuowanie pomiarów wyników lecz z uwzględnieniem benchmarkingu wewnętrznego. W takim obszarze zarządzania bardzo duży nacisk kładzie się na rozwój własnej odpowiedzialności danego pracownika oraz ciągłe uczenie się dzięki podnoszeniu kwalifikacji jak również mentoring oznaczający odkrywanie oraz rozwijanie potencjału zatrudnionej w przedsiębiorstwie kadry. Natomiast w trzecim etapie rozwoju koncepcji doskonalenia w określonej firmie pojawiły się całkiem nowe działania i to w zakresie doskonalenia, a mianowicie chodzi tu o działania Lean, które uruchomiono również w obszarze administracji i rozwoju, jeżeli chodzi o ukształtowanie się kredytu pod zastaw nieruchomości. Oprócz tego została rozpoczęta realizacja wszelkich projektów zgodnie z podejściem DMAIC, czyli optymalizacji danych procesów z wykorzystaniem statystycznych analiz. W zakresie jakim jest zarządzanie, zwrócono się o pomoc do nowego podejścia, a konkretnie to Lesson Learned Approach, otwierając tym samym się na zasady samouczącej się organizacji. W dokonanych pomiarach położono szczególny nacisk na mierzalne cele oraz analizę osiąganych wyników. W zarządzaniu, które bazuje na koncepcji ciągłego doskonalenia za samą podstawę działania uznano spełnienie dwóch podstawowych funkcji: pierwsza to utrzymanie standardów, chodzi tu o zachowanie obecnego poziomu danej technologii, zarządzania oraz standardów operacyjnych, jak i stworzenie warunków, tak aby wszyscy mogli przestrzegać procedur operacyjnych, po drugie doskonalenie standardów, są to działania, które mają na celu znaczne ulepszenie obecnych standardów, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw nieruchomości.


Według takiego właśnie podejścia, nie należy wprowadzać usprawnień bez żadnych wcześniej określonych standardów, i dlatego standaryzacja jest podstawowym elementem koncepcji. Przedsiębiorstwo, które prowadziło badania standaryzacji, zostało zapewnione poprzez stosowanie właśnie takich narzędzi jakimi są instrukcje i procedury, które opisują sposób działania w poszczególnych procesach i na wybranych stanowiskach pracy. W bardzo dużym stopniu pomógł to system zarządzania, który funkcjonuje w przedsiębiorstwie i jest jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, który jest podstawą obowiązujących oraz usystematyzowanych rozwiązań w danej organizacji pracy jak i przebiegu procesów. Realizacja dotycząca zasad ciągłego doskonalenia głównie wiąże się z zarządzaniem międzywydziałowym, jest to koordynowanie działań w celu realizacji międzywydziałowych i delegowaniem tych właśnie celów na poziom procesów. Ma to również odniesienie, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw nieruchomości. Poprzez zastosowanie płaskiej struktury organizacyjnej całej koordynacji pilnuje dyrektor operacyjny firmy, które jest wspomagany przez komórkę dalszego doskonalenia. Wszystkie cele są wyznaczane przez najwyższego stopnia kierownictwo i dotyczą one całego przedsiębiorstwa, uwzględniając przy tym procesowe podejście co do zarządzania. Kierownictwo najwyższe uważa za priorytetowe tylko dwie kategorie celów: pierwsza odnosząca się do czynników, jakimi są zysk, wielkość produkcji orz udział w rynku, zaś drugi odnoszący się do udoskonaleń wszelkich systemów przedsiębiorstwa oraz działań międzywydziałowych. Firma określa nie tylko cele ale także środki do ich osiągnięcia. Osiągnięcie celów ilościowych wynika głównie z oczekiwań zewnętrznych, natomiast cele CI wynikają tylko z wewnętrznej inicjatywy doskonalenia określonej firmy. Tak przy delegowaniu celów, jak również przy zarządzaniu międzywydziałowym, obowiązuje zawsze cykl PDCA. Międzywydziałowe zarządzanie oznacza zawsze konieczność uruchomienia tylko i wyłącznie poziomych działań, które dotyczą wszystkich obowiązujących obszarów organizacji. Jednak cele międzywydziałowe zawsze powinny zostać wcześniej określone niż cele działów.


W przedsiębiorstwie analizowanym pewne działania i to na poziomie zespołów są to stałe i powtarzalne aktywności, które są reprezentowane przez zespoły CIP, będące odpowiednikiem japońskich kół jakości i tak zwane „zespoły Kaizen”, powoływane są do rozwiązywania problemów, które są zgłaszane na bieżąco. Podczas swojej pracy, określone zespoły wykorzystują stare jak i nowe narzędzia do zarządzania jakością, mowa tu o: diagramie Ishikawy, diagramie Pareto-Lorenza, arkuszach kontrolnych, schematach przepływu procesów, diagramach pokrewieństwa oraz diagramach relacji i diagramach macierzowych. Do takiego projektowania przepływu tych właśnie procesów, również wykorzystywana jest technika SIPOC. W firmie stosowane jest czasowe zwalnianie poszczególnych pracowników jak od codziennych obowiązków oraz przeniesienie ich do grup uczestniczących w warsztatach doskonalących. Ilość osób uczestniczących właśnie w takich spotkaniach jest zależna od skali problemu, zawiera się ona w przedziale od sześciu do dwunastu uczestników, wśród których jest powoływany lider takiego zespołu, moderator, tak zwany sponsor i ewentualnie ekspert, który dysponuje dużą wiedzą na określony temat. Średni czas trwania takich warsztatów doskonalących to około dwa dni robocze. Warto o tym pamiętać decydując się na kredyt pod zastaw nieruchomości.


Sukces pracy „zespołów Kaizen” jest zależy od odpowiedniego określenia wszelkich zadań oraz celów, od samej możliwości współpracy lecz z odpowiednio dobranym ekspertem jak i od postawy oraz działania lidera zespołu. Bardzo duży wpływ na dany efekt ich pracy ma również organizacja spotkania i kierowanie jego przebiegiem. Dlatego w każdej formie są stosowane odpowiednie narzędzia, które pozwalają na perfekcyjne przygotowanie tych warsztatów, takie jak: check lista, która ma na celu sprawdzenie stanu tych przygotowań, zawierająca również wstępne założenia tego projektu, jest tu mowa o doborze narzędzi służących do rozwiązania pojawiających się problemów, zestaw danych, które są niezbędne do analizy, jak również ewentualną propozycję wzięcia udziału przez eksperta. Wszystkie projekty realizowane poprzez warsztaty wymaga opisu obecnej sytuacji i zaistniałego problemu, jak również identyfikacji wyznaczonych celów, które to zespół zamierza osiągnąć. Na takim właśnie etapie ma także miejsce szacowanie finansowych oraz poza finansowych efektów jakie może przynieść realizacja celu. Przeprowadzenie warsztatów zawsze kończy się wypracowaniem określonej propozycji rozwiązania problemu, określeniem zakresu projektu oraz terminu jego zakończenia. Ustala się również wskaźnik pomiaru osiąganego celu. Praktyka prowadzenia warsztatów, w których uczestniczą zespoły Kaizen, dzięki dopracowanym procedurom ich organizacji i prowadzenia stała się jednym z ważniejszych technik zespołowego rozwiązywania problemów.