Aktualności

Walne Zgromadzenie Klubu - protokół

dodano: 27.09.2010

 PROTOKÓŁ Z WALNE ZGROMADZENIE KLUBU

Sulechów 08.09.2010 r.

Prezes Klubu Szachowego KAMEX Sulechów, Arkadiusz Wiśniewski otworzył obrady. Walne zgromadzenie wybrało przewodniczącego obrad, Panią  Agnieszkę Domowicz.

1. Przewodnicząca Pani Agnieszka Domowicz przedstawiła porządek obrad:

Porządek i tematyka obrad:

1)      Uchwalenie Regulaminu obrad

2)      Przyjęcie porządku obrad

a)      omówienie rozgrywek z cyklu Grand Prix Sulechowa w szachach w roku 2010

b)      podsumowanie działalności Klubu z lat 2008-2009

c)      sprawozdanie Zarządu Klubu dotyczące działalności Klubu w bieżącym roku

d)      przedstawienie propozycji zmian Statutu Klubu i trybu ich przyjęcia

e)      dyskusja na temat Statutu Klubu

f)        uchwalenie i przyjęcie Statutu Klubu po zmianach

g)      przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej

h)      głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi oraz Zarządowi Klubu

i)        wybór nowego Prezesa

j)        wybór osób do Zarządu

k)      omówienie propozycji rozgrywek z cyklu GP Sulechowa w szachach w roku 2011

l)        omówienie rozgrywek ligowych w sezonie 2010/2011

m)    omówienie spraw bieżących Klubu

n)      inne sprawy

3)      zamknięcie obrad

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

                     Głos zabrał Pan Arkadiusz Wiśniewski przedstawił rozgrywki z cyklu Grand Prix Sulechowa w szachach w roku 2010 oraz działalność Klubu z lat 2008-2009 zwracając uwagę na stały wzrost zainteresowania szachami wśród dzieci i młodzieży w naszym mieście. Podsumowując działalność Klubu w bieżącym roku zwrócił uwagę na większe wsparcie ze strony miasta. W kolejnym punkcie spotkania przedstawiono propozycje zmian Statutu Klubu oraz trybu ich przyjęcia. Po dyskusji zmiany zostały zaakceptowane. Ustalono wejście w życie nowego statutu z dniem 01.10.2010 r. natomiast nowy sposób naliczania składek rozpoczyna się od dnia 01.01.2011 r.

                    Pani Agnieszka Domowicz przedstawiła protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dotychczasowej działalności gospodarczo-finansowej klubu. Uwag nie stwierdzono.

                    Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium Prezesowi oraz Zarządowi Klubu. W głosowaniu jawnym wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie jednogłośnie byli za udzieleniem absolutorium.

                     Po krótkiej przerwie członkowie zastanawiali się nad wyborem nowego Prezesa Klubu jednomyślnie zaproponowano Pana Arkadiusza Wiśniewskiego, który przyjął propozycję.

Do zarządu klubu nowy Prezes zaproponował na stanowisko:

          Grzegorz Zabawski - Wiceprezes do spraw organizacyjno-sportowych

          Sławomir Woźniak – Skarbnik Klubu

          Agnieszka Domowicz – Sekretarz Klubu

          Robert Kulczycki – Członek Klubu

Komisja Rewizyjna

          Wiesław Oliwa – Przewodniczący Komisji

          Marzena Wiśniewska – Sekretarz Komisji

          Rafał Jaśniewicz - Członek Komisji

Ww. osoby przyjęły proponowane funkcje.

Kolejnym punktem omawianym było omówienie propozycji rozgrywek z cyklu GP Sulechowa w szachach w roku 2011 i ustalono:

          - pięć turniejów,

          - wszystkie liczone

          - czas gry 15 minut

Podjęto decyzję o udziale klubu w rozgrywkach ligowych w sezonie 2010/2011

Ze spraw bieżących Klubu Prezes zaapelował większe zaangażowanie członków klubu w życie i działalność lokalną klubu.

Przewodnicząca Pani Agnieszka Domowicz podziękowała wszystkim członkom klubu za przybycie i zakończyła obrady Walnego Zgromadzenia Klubu.

  Prezes KSz Sulechów

Arkadiusz WIŚNIEWSKI