STATUT

                          Klubu Szachowego Sulechów

Rozdział I

Nazwa teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1.

Klub Szachowy Sulechów " zwany dalej "Klubem", jest stowarzyszeniem integracyjnym zrzeszającym osoby pełnoletnie oraz uczniów, zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych, oraz osoby dorosłe i sympatyków, których cele statutowe wiążą się ze sportem szachowym.

§ 2.

1. Terenem działania Klubu jest obszar kraju ze szczególnym wyróżnieniem województwa
lubuskiego, terenu miasta Sulechów oraz powiatu Zielona Góra

2. Siedzibą Klubu jest miasto Sulechów.

§ 3.

Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z póz. Zm.), przepisów ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996r. Nr 25, poz.113) oraz niniejszego statutu i z jego tytułu posiada osobowość prawną. Czas trwania Klubu jest nieokreślony

§ 4.

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5.

1. Klub może używać nazwy skróconej - K.Sz. Sulechów
2. W przypadku podpisania umowy ze sponsorem strategicznym, na czas trwania umowy . dopuszczalne jest do celów reklamowych dodanie wyłącznie w prasie oraz na stronach internetowych nazwy firmy sponsora, przykład K.Sz. POLZAX Sulechów.

§ 6.

Klub może być członkiem wojewódzkich, ogólnopolskich, a także międzynarodowych organizacji sportowych.

§ 7.

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy swoich członków i działaczy.

2. Przy organizowaniu imprez szachowych Klub może nająć sędziów oraz pracowników
pomocniczych do zabezpieczenia sprawnego przebiegu imprezy.

Rozdział II

Cel i środki działania.

§ 8.

1. Celem Klubu jest:

a) popularyzacja i propagowanie sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zarówno pośród osób zdrowych jak i niepełnosprawnych,
b) prowadzenie działalności wychowawczej poprzez sport szachowy,
c) rozwój intelektualny młodzieży przez grę w szachy
d) wskazywanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu.
e) organizowanie indywidualnych rozgrywek w cyklu Grand Prix Sulechowa w szachach,
f) prowadzenie ewidencji i klasyfikacji zawodników uprawiających sport szachowy
g) organizację i pomoc w organizacji imprez masowych oraz okolicznościowych,
h) współpracę z innymi klubami szachowymi

2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi, samorządowymi oraz osobami
prywatnymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
3) organizowanie zawodów , imprez sportowych i rekreacyjnych,
4) organizowanie obozów sportowych, kolonii dla dzieci i młodzieży i imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
5) prowadzenie działalności szkoleniowej,
6) prowadzenie działalności kulturalno- świetlicowej

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających .

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich opiekunów ustawowych.

2. Członkiem honorowym może być osoba zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna uznająca i wpierająca
materialne cele klubu.

§ 11.

1.Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu z głosem stanowiącym,
2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych lub szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz, oraz oceniać ich działalność,
4) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.

I. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
II. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 

§ 12.

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
2) przestrzegania statutu , regulaminów i decyzji władz Klubu,
3) stałego podnoszenia poziomu sportowego
4) udziału w mistrzostwach, zawodach organizowanych przez Klub,
5) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne . Zebranie z wyjątkiem członków honorowych.

§ 13.

1. Członkowstwo ustaje w przypadku:

1) wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,
2) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
3) rozwiązania się Klubu,
4) śmierci członka.

2.Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku braku aktywności w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności biernego i czynnego prawa wyborczego a także udziału w rozgrywkach sportowych i szkoleniu.

3.Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich, przysługuje
członkowi prawo do odwołania się do Zarządu w terminie 3 dni. W przypadku decyzji odmownej, członkowi Klubu przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni. W obu wypadkach czas liczony jest od dnia doręczenia członkowi - decyzji.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 14.

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna. 

§ 15.

Kadencja władz Klubu trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 16.

1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lat.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
3) na wniosek 1/2 ogółu członków,

Zgłaszanie na Walne Zebranie Członków wniosków dotyczących zmiany statutu odbywa się za pośrednictwem Zarządu Klubu nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, podjęcia uchwały oraz na wniosek prezesa. Obraduje tylko nad sprawami, do których zostało zwołane.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie spraw spornych członków Klubu,
8) rozpatrywanie innych spraw

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie, wyjątek stanowią zastrzeżone niniejszym statutem punkty, gdzie wymagana jest większość 2/3 głosów.

2. Każdy uprawniony członek może dysponować wyłącznie jednym głosem.

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 19.

Zarząd Klubu jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 20.

Zarząd Klubu składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w tym prezesa

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd na propozycję Prezesa dokonuje rozdziału
następujących funkcji:

a/ wiceprezesa do spraw organizacyjnych i sportowych
b/ skarbnika
c/ sekretarza Klubu
d/ członków zarządu

§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) realizacja uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
3) kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu
5) uchwalanie kalendarza imprez, planów działania i planów finansowych,
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych
8) przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków Klubu,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 22.

W razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania nowego członka, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 23.

1. W przypadku naruszenia postanowień statutu , regulaminów i innych postanowień
obowiązujących w Klubie, Zarządowi przysługuje prawo do nakładania kar na członków Klubu.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 3 dni. W przypadku decyzji odmownej, członkowi Klubu przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni. W obu wypadkach czas liczony jest od dnia doręczenia członkowi decyzji o ukaraniu.

§ 24.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób tj. przewodniczącego, członka oraz sekretarza. 

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz na pięć lat kontrolę całokształtu
działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stanowienia wniosków sprawie absolutorium dla Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

5. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz tryb przeprowadzanych przez nią kontroli określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.

§ 26.

W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania nowego członka, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 27.

1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Na fundusz klubu składają się:

1) składki członkowskie,
a) roczna składka członkowska wynosi 60 zł dopuszczalna jest płatność w dwóch ratach
b) składka wpisowa dla nowych członków płatna jednorazowo przy wstąpieniu do Klubu wynosi 50 zł
2) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
3) zapisy, darowizny i spadki,
4) wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
5) inne wpływy.

§ 28.

1. Zwolnieni z płatności składek członkowskich i wpisowych są:
- członkowie honorowi,
- zawodnicy powyżej 60 roku życia
- zawodnicy do 7 roku życia
- zawodnicy kobiety powyżej 18 roku życia
- zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 w rozgrywkach wojewódzkich i wyższych
- zawodnicy posiadający ranking 1800 i wyżej
- zawodnicy posiadający II kategorię szachową i wyżej

2. Przy organizowaniu imprez szachowych oprócz zespołu sędziowskiego Klub może nająć zespół pracowników pomocniczych do przygotowania sal gier, prowadzenia tabel oraz pomocy w sprawnym przebiegu imprezy. Pracownicy ci podlegają sędziemu głównemu.

3. Stawki bazowe ekwiwalentów sędziowskich ustalane są według stawek PZSzach na dany rok. Stawki określane są w komunikacie finansowym PZSzach na rok bieżący. Stawki bazowe ekwiwalentów pracowników pomocniczych wynoszą 30% stawki sędziego głównego.

4. Stawki za wypożyczenie sprzętu szachowego są stałe i wynoszą:

wypożyczenie sprzętu od 1 do 5 dni

     -komplet szachów wraz z szachownicą 5 zł
     -zegar szachowy 5 zł

Za każdy następny dzień:

     -komplet szachów wraz z szachownicą 5 zł
     -zegar szachowy 5 zł

§ 29.

2. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, udzielania pełnomocnictw oraz zarządzania środkami finansowymi wymagane jest działanie prezesa.

Rozdział VI

Zmiana Statutu , Rozwiązanie się Klubu

§ 30.

1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie się Klubu może być uchwalone przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania w I-terminie i bez względu na liczbę obecnych w II-terminie.

a) Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
b) Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać na jaki cel ma być
przeznaczony majątek Klubu i tryb likwidacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 31.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia organu rejestrowego

§ 32.

Statut liczy 8 stron